Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) are drept scop formarea deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale, în domeniul de pregătire profesională şi în contexte culturale diverse. 

Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale este obligatorie şi va include:

  • un curs de limbă străină de circulaţie internaţională cu aplicare în domeniul de formare profesională, oferit începînd cu anul I de studii. Se recomandă instituţiilor de învăţămînt superior constituirea şi extinderea sistemului de predare a unor unităţi de curs în limbi străine. În funcție de posibilitățile instituției, pot fi oferite 2 limbi străine și studierea specialității în context cross-cultural (îndeosebi recomandat pentru domeniile orientate spre activitatea internațională);

  • un curs de tehnologii de comunicare informaţională care va include modulele: Cultura informaţională, Tehnologii informaţionale, Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare profesională, Noi softuri și riscuri de utilizare IT în domeniul de formare, Tehnici de comunicare bazate pe utilizarea IT etc.;

  • un curs de limbă română de comunicare pentru studenţii din grupele alolingve, inclusiv Tehnici de comunicare/ Corespondenţa de afaceri etc. În scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din grupele alolingve, pentru această categorie de studenţi se vor introduce, obligatoriu, la anii superiori unități de curs de specialitate cu predare în limba română;

  • un curs separat de Etică și cultură profesională sau includerea subiectelor ce țin de etică și cultură profesională în conținuturile unităților de curs / modulelor de specialitate;

  • un curs de Educaţie fizică pentru studenţii anului I / II, care nu se cuantifică cu credite, dar a cărui evaluare cu calificativul „admis” reprezintă o precondiţie de admitere la examenul de finalizare a studiilor superioare de licenţă.

Cursuri disponibile

Întrebări frecvente

Categorie: Generală
  • Profesor: Victor Tihoneac